Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Paasspelen
 
Menu De nieuwe morgen leeg
De nieuwe morgen:
 
Synopsis
En het werd stil 
Meisje, sta op! 
Paasliedje
 
alle downloads 
Zie ook:
Het water dat leven brengt
Psalm 8, een gebed van David
Zoek in Kinderkerk

Twee vrouwen vertellen van de opstanding van JezusSynopsis

In de meeste kinderkerkpaasspelen vindt halverwege een ommekeer plaats. Eerst hebben we teruggekeken op het leven, lijden en sterven van Jezus, en met zijn verrijzenis verandert de wereld in alle opzichten. Die verandering maken we tastbaar: de gebroken lans levert nieuwe muziek (Het lied van de lans), of het dorre hout van het kruis gaat bloeien (Het doodhout), het net zit ineens vol vis (De mensenvissers) of de tuin komt vol met bloemen (De nieuwe morgen).

In De nieuwe morgen hebben we voor het eerst deze structuur gevolgd. U leest hieronder de originele beschrijving met draaiboek uit 2000. 

Het complete script uit 2003 kunt u downloaden voor eigen aanpassing en gebruik.

Overigens is het gezongen lijdensverhaal En het werd stil nog wel het mooiste. U kunt het inmiddels hier ook beluisteren. 


Analyse

We willen dit jaar een paasviering vieren die evenals vorige drie kerst/paas/kerstvieringen een centrale activiteit heeft waar alle kinderen aan bijdragen. Daarnaast willen we het 'gezellige' in het rond zitten herhalen. Tegelijkertijd willen we eens proberen om toch weer voor te lezen, nadat we jaren geleden besloten hadden dit te vervangen door meer toneelachtig te werken. We denken dat het voorlezen in een kring goed zal kunnen werken. Als vaste elementen komen het lijdensverhaal en de eucharistie voor. Verder willen we kinderen die een instrument bespelen laten meedoen in het steeds kleuriger krijgen van het lied.

Dit jaar belichten we vooral de opstanding en de belofte en opdracht die die inhoudt. Als symbool daarvoor gebruiken we het in bloei schieten van de tuin waarin Jezus' open graf ligt. De hele viering speelt zich af in deze tuin, die aanvankelijk alleen groen is en die later ten gevolge van de opstanding c.q. kinderactiviteit plotseling vol bloemen staat. In de tuin wordt voorgelezen, gezongen en muziek gemaakt. Het verhaal van Jezus wordt verteld en tenslotte wordt het brood gebroken en uitgedeeld.

De tuin met de kinderen; ouders er om heen

Thematiek

We beschouwen Pasen dit jaar vooral vanuit de opstanding: Jezus is onder ons. Zijn opstanding is een teken van Gods inzet voor ons. Wij kunnen die inzet zien, als we kijken; en we kunnen er blij om zijn en God er voor bedanken; en dat alles doen we door de boodschap van liefde in woord en daad uit te dragen. In die zin is Jezus' opstanding een teken van Gods trouw, een geschenk van God, en tegelijkertijd een opdracht.

Die opdracht is ook heel concreet te verbeelden: breng liefde = breng leven = maak bloemen. Daarbij staat de tuin symbool voor de wereld. De twee andere elementen: trouw en dankbaarheid kunnen in de voorgelezen teksten en muziek goed naar voren worden gebracht.

Inhoud en aanpak

In tegenstelling tot eerdere vieringen hebben we nauwelijks een doorlopende verhaallijn. Wel kunnen we een lijn aanbrengen in de keuze en volgorde van de voorleesverhalen. We werken aan de hand van krachtige, eventueel tot de kern teruggebrachte, verhalen. Deze mogen kort zijn, omdat we ze kunnen afwisselen met een gesprekje in de kring, waarin een korte toelichting of inleiding kan zitten. De verhalen moeten worden ge´llustreerd met een object en/of handeling. Sommige verhalen mogen wat mystiek blijven, andere kunnen heel alledaags worden (het dochtertje van Ja´rus).

We beginnen met de feitelijke toestand in de tuin bij het graf vˇˇr de opstanding: dus het verhaal van de kruisiging en begrafenis. Van daar af gaan we terug in de tijd. Na het laatste verhaal (het visioen van EzechiŰl) springen we weer naar het heden: de tuin, met het bericht dat Jezus verrezen is. Dit wordt gespeeld door drie tamelijk extatische vrouwen, bijgestaan door fel licht uit het graf.

Bij de verhalen behoort telkens een object dat bij het graf gezet wordt. Het kruisbeeld staat er al; daarna de schaal brood en kan wijn die later zullen worden uitgedeeld; de knuffelbeer van het dochtertje van Ja´rus; de lier van David (i.c. een citertje); de doopvont die tussen de coupletten van EzechiŰls visioen door wordt gevuld uit kannetjes water in toenemende grootte, totdat die overtuigend overloopt.

Het koor zingt Psalm 8 mooier dan ooit.Enscenering

Bij binnenkomst worden de kinderen meteen uitgenodigd om op matjes in de groene, vaal verlichte, tuin plaats te nemen. De ouders zitten er om heen met stoelen. Nadrukkelijk worden kinderen jonger dan 4 naar de crŔche verwezen.

De tuin is wel als zodanig herkenbaar maar je wordt er niet vrolijk van. Dit bereiken we door afwezigheid van kleur (alleen groen, bruin en grijs) en door met alleen planten en stenen te werken. Bij het kruisbeeld staat een laag, stenen graf (eigenlijk dus een rechthoekig geplaatst muurtje) dat verder nauwelijks als zodanig opvalt. Het is niet dicht en er ligt ogenschijnlijk ook niets in. Bij het lezen van de verhalen komen er elementen bij die leven symboliseren of suggereren: een kaarsje, een knuffelbeer, het citertje van koning David, de doopvont met water, vruchten. Bij het bericht van de opstanding komt er een snel sterker wordend licht uit het graf, dat het kruisbeeld en de tuin verlicht.

Kinderen en kinderkerkgroepouders zitten samen in de kring in het groen. Een gastheer annex ceremoniemeester annex dirigent annex voorganger houdt de draad vast en geeft het woord over aan anderen, die vanuit de kring verhalen of gedichten lezen of zingen. Deze komen allemaal uit de grote oude bijbel die wordt rondgegeven (ze liggen er op bruin papier afgedrukt los in). Tussendoor praat de gastheer kort en zo goed als het gaat met of tegen de kinderen om een brug te slaan van het ene verhaal naar het andere en om de thematiek er uit te lichten (onder andere verwijzen naar kernwoorden uit het lied). Eveneens wordt dit afgewisseld met muziek: een lied dat gaandeweg de viering steeds meer kleur krijgt. De muzikanten zitten in de kring.

Tuin met bloemen, graf, kruisbeeld, beer, orkest, piano, dirigent, etc
Na het bericht over de opstanding gaan de kinderen aan het werk. Ze maken zeer grote, fel gekleurde bloemen. Dit duurt een minuut of tien. De bloemen worden in de tuin geplant.

Als iedereen weer in de kring zit praten we opnieuw, als het lukken wil over de symboliek van de bloeiende tuin en de betekenis van 'het licht de wereld in brengen'. We zingen opnieuw het lied en dan breken en delen we brood en wijn. Tenslotte eindigen we met nogmaals het lied, maar dan in canon.


Draaiboek, zoals gebruikt in 2000

Duur

Wat

Thematiek

Hoe

Attribuut

2
Welkom
 
 
 
3
Liedje oefenen
 
 
 
1
Ge´mproviseerde
inleiding
- Pasen = opstanding van Jezus
- maar dat nß diens dood
- Gezongen lijdensverhaal
 
 
4
Hosanna, kruisiging & begrafenis:
Recitatief 'En het werd stil'
Verwachting, verraad, opoffering, ontzag, droefheid, stilte
Solo gezongen; 
altklokkenspel
Kaarsje
1
Ge´mproviseerde
overgang
- hoop (het kaarsje blijft branden)
- vertrouwen
 
 
2
Liedje instrumentaal
 
Blokfluit solo
 
3
Dochtertje van Ja´rus:
Meisje, sta op!
Vertrouwen, opstanding
Voorgelezen
Knuffelbeer
1
Ge´mproviseerde
overgang
- ondoorgrondelijke van God;
- ontzag en dankbaarheid
- David: dichter & musicus
 
 
3
Psalm 8: een gebed van David
Ontzag voor Gods schepping; dankbaarheid
6 kinderen: gezongen
Pianobegeleiding
Citertje
1
Ge´mproviseerde
overgang
- God's kracht;
- Spreken in beelden
 
 
3
Visioen van de tempelstroom:
Het water dat leven brengt
Gods levenbrengende, zich almaar uitbreidende kracht
Voorgelezen
Doopvont,
kruiken met water, vruchten
2
Liedje instrumentaal
 
5 kinderen
(blokfluit + klokkenspelen)
 
3
Opstanding
Gods trouw, belofte, opdracht
Gespeeld
Witte kleren,
licht uit het graf
10
Bloemen maken
 
Tijdens het bloemen maken speelt de piano het liedje een keer of twee
 
3
Ge´mproviseerde
inleiding, uitleg
- Bloeien van de tuin
- Licht, liefde van Jezus
- Wat betekent dat nou
- Wat doe je daarmee
 
 
3
Liedje, gezongen door allen
 
Allen zingen + alle instrumenten + piano
 
10
Breken en delen van brood
 
 
Wit stokbrood; wittedruivensap;
mand, kelk, bekertjes
4
Afsluiting: lied, ook in canon
 
Allen zingen + alle instrumenten + piano
 

 

mei 2000
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Huidig adres: www.willibrordhuisman.nl/kinderkerk