Ga naar Brandsma startpagina  
reserveren
persinfo
contact
willibrordhuisman.nl/brandsma

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Brandsma: 
- Project
- Brandsma in een notendop
- Alle liederen
- Projectkoor 2024
Uitvoeringen:
- 1 okt 2023: Studentenkerk
- 4 okt 2023: Nijmegen
- 11 april 2024: Campus
- Persinfo
- Reserveren
- Nieuwsbrief
Alle liederen:
- Anno Sjoerd
- Brief
- Brillenglazen
- Denk aan mij
- Faith
- Feliciter
- Geheim
- Immerhin
- Karmel
- Nabij
- Nada te turbe
- Rustig
- Vandaag
- Veel
- Veelstemmig
- Vereerd
- Vertel!
- Wanhoop
Google Translate
may be useful,
opens a new tab:
-  In English
-  Auf Deutsch
 

 

19. Vereerd

A song of the choir work Brandsma, een verhaal voor vandaag

On the veneration of Brandsma, immediately after his death already, and his beatification.

For choir TB and 2 choirs SA:

  • Choir 1 SA: blue
  • Choir 2 SA: green
  • Both choirs SA: black
  • Both choirs TB: red.

Text & translation: Hendrik Jan Bosman, 2024

Music: Willibrord Huisman, 2023

Version: 2024-02-21 14:00

↓ Music

↓ Text

↓ Recordings

↓ Description

← Previous: 15. Immerhin 

→ Next: 16. Faith 

Music

Vereerd

Text

Introductie

Van zalig naar heilig gaan is een grotere stap dan je zou denken. Daar is minimaal een wonder voor nodig, om maar eens wat te noemen. Zou dat er voor Titus ooit van komen?

 

Going from beatific to holy is a bigger step than you might think. It takes at least one miracle for that to happen, to name a few. Would that ever happen for Titus?

Vereerd

Vier dagen later, aan de telefoon:

Dag prior, dat ik opbel
is met een droeve plicht:
(een droeve plicht)
Mijn heeroom, Titus Brandsma,
is dood, werd ons bericht.
(een slecht bericht)

Wat erg voor uw familie
dat Titus niet meer leeft,
(hij nu niet meer leeft)
die voor ons Karmelieten
ook veel betekend heeft.
(betekend heeft)

Die goede, lieve man,
die wijze, vrome pater,
hoe moet het zonder hem? (hij wordt gemist)
Hoe moet het zonder hem? (hij wordt gemist)

Venerated

Four days later, on the telephone:

Greetings, prior. That I am calling
is with a sad duty: (a sad duty)
My uncle, Titus Brandsma,
is dead, so we were told. (bad news)

How terrible for your family
That Titus is no longer alive, (no longer alive)
who for us Carmelites
has meant a lot as well (has meant)

That good, dear man,
That wise, pious Father,
What do we do without him? (he is missed)
What do we do without him? (he is missed)

Na nog een paar dagen, bij de bisschop thuis:

Dag Titus, nu je dood bent,
gaat twijfel met me mee:
(die gaat met me mee)
Je brief aan de redacties
was toch ook mijn idee.
(toch ook mijn idee)

Ik was dan wel je bisschop
maar jij was roekeloos.
(nam groot risico)
Had ik je kunnen stoppen?
Dit is toch wat je koos.
(je wilde het zo)

Zo dapper, principieel,
maar ook zo onbezonnen.
Na´eveling of held? (hoe dapper was jij)
Na´eveling of held? (wat zegt dat van mij?)

After a few more days, at the bisshop’s residence:

Greetings Titus, now that you're dead,
doubt accompanies me: (it accompanies me)
Your letter to the editors
Was, after all, also my idea. (also my idea).

I may have been your bishop
But you were reckless. (took a risk)
Could I have stopped you?
Surely this is what you chose. (you wanted it that way)

So brave and principled,
but also so rash.
Naive or hero? (how brave you were)
Naive or hero? (what does that say about me?).

Nog in de oorlog, ergens in het verzet:

Dag kameraad, lees dit eens,
het is een kort gedicht
(een kort gedicht)
van Titus, een verzetsheld,
dus houd het wel uit zicht.
(dus houd het uit zicht)

Wat is dit voor een versje?
Het lijkt wel een gebed.
(een heel vroom gebed)
Wat kan dat nazi’s schelen?
Dat is toch geen verzet?
(hoe is dat verzet?)

Ja toch! Hier schrijft een mens
die door geen straf geraakt werd.
Geen vijand kreeg hem klein. (hij bleef overeind)
Geen vijand kreeg hem klein. (bleef overeind)

Still during the war, somewhere with the resistance:

Greetings comrade, read this,
it's a short poem (a short poem)
by Titus, a resistance hero,
so do keep it out of sight. (so do keep it out of sight)

What kind of rhyme is this?
It looks like a prayer. (a pious prayer)
What do Nazis care?
That's not resistance, is it? (How is that resistance?)

Yes it is! Here writes a man
who was touched by no punishment.
No enemy could subdue him. (He remained upright)
No enemy could subdue him. (remained upright)

Decennia later, in het Vaticaan

Dag leden der commissie,
zoals gedemonstreerd
(gedemonstreerd)
wordt Titus al door velen
als martelaar vereerd.
(door velen vereerd)

Maar maakt hem dat dan zalig?
Is hij om zijn geloof
(vanwege geloof)
of om zijn politieke
activiteit gedood?
(waarom gedood?)

Dat maakt toch geen verschil?
Voor hem was dat hetzelfde.
Hij deed waar hij voor stond. (waar hij voor stond)
Zijn zaligverklaring is rond. (verzoek is gegrond)

Decades later, in the Vatican:

Greetings members of the committee,
as demonstrated (demonstrated)
Titus is already being
venerated as a martyr. (venerated by many)

But does that make him a Blessed?
Was it because of his faith (because of his faith)
or because of his political
activity that he was killed (why killed?)

That makes no difference, does it?
For him it was the same thing.
He did what he stood for (what he stood for).
His beatification is settled. (request is approved)

Recordings

Description

---

© Willibrord Huisman 1990-2024
Reacties? Vragen? Graag!
De webrubriek Brandsma
logeert op de website van
Willibrord Huisman
Ruimte die zorgt dat springen van boven goed uitkomt..