Ga naar Brandsma startpagina  
willibrordhuisman.nl/brandsma

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Brandsma: 
- Project
- Brandsma in een notendop
- Alle liederen
- Projectkoor 2024
Uitvoeringen:
- 1 okt 2023: Studentenkerk
- 4 okt 2023: Nijmegen
- 11 april 2024: Campus
- Persinfo
- Reserveren
- Nieuwsbrief
Alle liederen:
- Anno Sjoerd
- Brief
- Brillenglazen
- Denk aan mij
- Faith
- Feliciter
- Geheim
- Immerhin
- Karmel
- Nabij
- Nada te turbe
- Rustig
- Vandaag
- Veel
- Veelstemmig
- Vereerd
- Vertel!
- Wanhoop
Google Translate
may be useful,
opens a new tab:
-  In English
-  Auf Deutsch
 

 

6. Feliciter

A song of the choir work Brandsma, een verhaal voor vandaag

About Brandsma at the Nijmegen University

For large choir SATB and audience

Better:

  • for three choirs SATB;
  • refrain by all choirs;
  • final refrain by audience;
  • coda by all choirs.

Text: Hendrik Jan Bosman, 2023

Music: Willibrord Huisman, 2023

Version: 2024-02-21 14u30

The refrain is the short song 'Feliciter' written in 2022 for the Dies Mass of Radboud University. The line "In Dei nomine feliciter" is in the end sung by the audience.

↓ Music

↓ Text

↓ Recordings

↓ Description

← Previous: 5. Veel 

→ Next: 7. Brief 

Music

Feliciter

Text

Introductie

Het is 1923. In Nijmegen wordt de Katholieke Universiteit Nijmegen opgericht. Titus is een van de eerste hoogleraren.

 

It is 1923. In Nijmegen, the Catholic University of Nijmegen is founded. Titus is one of the first professors.

Feliciter

In Dei nomine Feliciter

De oprichtingszitting, na jaren geduld.
Zie voor je de rector, eerwaardig, verguld.
Verbeeld je hoogleraars, in toga’s gehuld.
En voel de emotie: een droom wordt vervuld.

Bedenk: we zijn eeuwen bepaald en beperkt,
beschimpt en vernederd als tweederangs kerk.
Besef: hier groeit toekomst, ontwikkeld en sterk.
We mogen weer opstaan, we gaan aan het werk.

En kijk:

Daar in de rijen KUN-professoren
zie je ook Titus, nog wat verloren,
maar vast van plan er bij te gaan horen:
Zijn nieuwe roeping, ter meerdere glorie van God.

Feliciter

In the name of God [we work] happily.

The founding session, after years of patience.
See before you the rector, venerable, content.
Imagine professors, clothed in gowns.
And feel the emotion: a dream is being fulfilled.

Remember: for centuries we have been limited and constricted,
reviled and humiliated as a second-rate church.
Realize: here grows future, developed and strong.
We can rise again, we go to work.

And look:

There in the rows of KUN professors
you also see Titus, still somewhat lost,
but determined to belong:
His new calling, to the glory of God.

In Dei nomine Feliciter
Ad majorem Dei gloriam

Ga mee naar college, vandaag weer geen feest:
Geen boeiende spreker, verstrooid en bedeesd.
Maar plotseling zijn er die vonkjes van geest,
of Titus zopas nog bij God is geweest.

Klop aan. Hij doet open, welwillend, begaan.
‘Kom binnen, hoe gaat het? Ach, schort er wat aan?
Verdriet? Grote zorgen? Een kamer? Een baan?
Hoewel hij het druk heeft, sta jij bovenaan.

En luister:

Nu spreekt rector Brandsma. Jij zit in de zaal:
"De mensen verlaten de kerken massaal.
Het is nu geen tijd voor dogmatische taal.
Vind God in jezelf en zie God in de wereld,
doe daar wat je doen moet. Ziedaar ons verhaal."

In the name of God [we work] happily
to the greater glory of God.

Join us in class, no fun again today:
Not an engaging speaker, absent-minded and timid.
But suddenly there are those sparks of spirit,
as if Titus has just met with God.

Knock on [the door]. He opens, sympathetic, committed.
'Come in, how are you? Ah, is something wrong?
Sadness? Big worries? A room? A job?'
Even though he's busy, you are at the top [of his list].

And listen:

Now Rector Brandsma is speaking. You are in the audience:
'People are leaving the churches en masse.
It's now not the time for dogmatic language.
Find God in yourself and see God in the world,
do there what you have to do. That is our story.'

In Dei nomine Feliciter
Ad majorem Dei gloriam

Maar nu een gewetensvraag: Stel, men verspreidt
een mening, met al wat jij hoog hebt in strijd.
Vind jij dat maar lastig en kijk je opzij,
of ben je, als Titus, tot weerwoord bereid?

En als dan de vijand komt, vind je het goed,
om eerst eens, als Titus, te zien wat die doet,
en teken je kalm wat je tekenen moet,
zodat je voorlopig je functie behoedt?

En eerlijk nu:

Stel, je ziet langzaam studenten verdwijnen,
Waarheid verkracht worden, wetten verschijnen.
Zou jij je terugtrekken achter de lijnen?
Of sta je, als Titus, uiteindelijk op?

In Dei nomine Feliciter
Ad majorem Dei gloriam
In excelsis

Et in terra pax

In the name of God [we work] happily
to the greater glory of God.

But now a question of conscience: Suppose they spread
an opinion, contrary to all that you hold high.
Do you feel uncomfortable and look aside,
or are you, like Titus, ready to respond?

And then when the enemy comes, do you comply,
at first, like Titus, to see what they'#8217;ll do,
and calmly sign what you have to sign,
so that for the time being you preserve your position?

And honestly now:

Suppose you see students slowly disappearing,
Truth being raped, laws appearing.
Would you retreat behind the lines?
Or would you, like Titus, eventually stand up?

In the name of God [we work] happily
to the greater glory of God,
in the highest [heavens].

And on earth [let there be] peace.

Recordings

 

Concert 4 October 2023, Titus Brandsma Memorial.
For words and translation, see above in this page or use button in the video itself.

 

Try-out 1 October 2023, Studentenkerk, subtitled; use button .

 

Campus Choir sings Feliciter 15 June 2023, Radboud Teaching and Learning Center, after just two rehearsals.

 

Description

Sorry, there is no description yet.

But there is a structure scheme (JPG, PDF):

See the large version in a new tab

© Willibrord Huisman 1990-2024
Reacties? Vragen? Graag!
De webrubriek Brandsma
logeert op de website van
Willibrord Huisman
Ruimte die zorgt dat springen van boven goed uitkomt..