Ga naar Brandsma startpagina  
willibrordhuisman.nl/brandsma

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Brandsma: 
- Project
- Brandsma in een notendop
- Alle liederen
- Projectkoor 2024
Uitvoeringen:
- 1 okt 2023: Studentenkerk
- 4 okt 2023: Nijmegen
- 11 april 2024: Campus
- Persinfo
- Reserveren
- Nieuwsbrief
Alle liederen:
- Anno Sjoerd
- Brief
- Brillenglazen
- Denk aan mij
- Faith
- Feliciter
- Geheim
- Immerhin
- Karmel
- Nabij
- Nada te turbe
- Rustig
- Vandaag
- Veel
- Veelstemmig
- Vereerd
- Vertel!
- Wanhoop
Google Translate
may be useful,
opens a new tab:
-  In English
-  Auf Deutsch
 

 

12. Brillenglazen

A song of the choir work Brandsma, een verhaal voor vandaag

A fellow inmate recounts the life at Camp Amersfoort and the hopeful lecture Brandsma gave there.

For choir SATB.

Text & translation: Hendrik Jan Bosman, 2023

Music: Willibrord Huisman, 2023

Version: 2023-04-23 17u47

↓ Music

↓ Text

↓ Recordings

↓ Description

← Previous: 11. Nabij 

→ Next: 13. Wanhoop 

Music

Brillenglazen

Text

Introductie

Titus wordt overgeplaatst naar kamp Amersfoort. Daar is het leven ellendig. Maar ook hier maakt Titus een onuitwisbare indruk op zijn medegevangenen.

 

Titus is transferred to Camp Amersfoort. Life there is miserable. Nevertheless, Titus makes an indelible impression on his fellow prisoners.

Brillenglazen

De Honger. Kou. De klappen.
Ziekte. Koorts. Vooral de angst.

Wat staat er te gebeuren?
Wat nu? En straks? En morgen?

Wie gaat er op transport?
Waarheen? En wat daarna?

De dagen slepen voort,
de een is eender aan de ander,
hooguit wat erger.

--

Maar dan staat Titus daar.
Wij komen bij elkaar,
hij wijst ons op de datum:
Goede Vrijdag. Dag van lijden.
Tijd voor een mooi verhaal.

--

We zijn er, allemaal.
Van welke club of kerk,
dat maakt vandaag niet uit.

We snakken naar een woord
dat anders is dan dt hier.

--

Dan spreekt hij: de professor,
in kampkleren met nummer,
zijn wangen hol en bleek.

Waar hij het over heeft?
Veel namen en begrippen
die ons te boven gaan:

Geert Groote. Eckehart.
Moderne Devotie. Ruusbroec.
Via purgativa en illuminativa.
De nederdaling Gods.

Toch horen wij iets anders
door al die woorden heen:

Hoe diep ook je ellende,
er is een kracht in jou.
Een kracht die weet van lijden,
van klappen. Honger. Kou.
Een kracht om na te volgen,
in liefde en in trouw.
Je hoeft niet op te klimmen:
Die kracht daalt af naar jou.

--

Kijk: door zijn brillenglazen
fonkelt er iets. Je voelt:
die kracht is hier, in de barak.
Is n met ons. Is God.

Spectacles

The hunger. Cold. The beatings.
Sickness. Fever. Most of all the fear.

What is going to happen?
What now? What later? What tomorrow?

Who will go on transport?
Where to? And what after that?

The days drag on,
the one is equal to the other,
at most a little worse.

--

But then Titus stands .
We come together,
He reminds us of the date:
Good Friday. Day of suffering.
Time for a beautiful story.

--

We are there, all of us.
From what group or church,
that doesn’t matter today.

We yearn for a word
that is different from this here.

--

Then he speaks: the professor
in camp clothes with number,
his cheeks hollow and pale.

What he is on about?
Many names and concepts
that are beyond us.

Geert Groote. Eckehart.
Modern Devotion. Ruusbroec.
Via purgativa and illuminativa.
The descending of God.

Yet we hear something else
through all these words:

Never mind how deep your misery,
there is a force in you.
a force that knows of suffering,
of beatings. Hunger. Cold.
A force to follow after,
in love and faithfulness.
You don’t have to climb up:
That force descends to you.

--

Look: through his spectacles
something sparkles. You feel:
That force is here, in the barracks.
Is one with us. Is God.

Recordings

 

Concert 4 October 2023, Titus Brandsma Memorial.
For words and translation, see above in this page or use button in the video itself.
(Unfortunately, sound and image are not correctly synchronized in this video)

 

Try-out 1 October 2023, Studentenkerk, subtitled; use button .

 

Description

Klik voor vergroting

Tekening van het gebeuren, door een van de medegevangenen.
© Willibrord Huisman 1990-2024
Reacties? Vragen? Graag!
De webrubriek Brandsma
logeert op de website van
Willibrord Huisman
Ruimte die zorgt dat springen van boven goed uitkomt..