Ga naar Brandsma startpagina  
willibrordhuisman.nl/brandsma

Up to the highest level of this menu treeWebstek

vuller
Brandsma: 
- Project
- Brandsma in een notendop
- Alle liederen
- Projectkoor 2024
Uitvoeringen:
- 1 okt 2023: Studentenkerk
- 4 okt 2023: Nijmegen
- 11 april 2024: Campus
- Persinfo
- Reserveren
- Nieuwsbrief
Alle liederen:
- Anno Sjoerd
- Brief
- Brillenglazen
- Denk aan mij
- Faith
- Feliciter
- Geheim
- Immerhin
- Karmel
- Nabij
- Nada te turbe
- Rustig
- Vandaag
- Veel
- Veelstemmig
- Vereerd
- Vertel!
- Wanhoop
Google Translate
may be useful,
opens a new tab:
-  In English
-  Auf Deutsch
 

 

7. Brief

A song of the choir work Brandsma, een verhaal voor vandaag

Brandsma's letter to the newspapers.

For choir SSS and choir ATB

Text & translation: Hendrik Jan Bosman, 2023

Music: Willibrord Huisman, 2023

Version: 2023-05-26 19u41

The main part of this song is a modern day rephrasing of the original letter. It is interrupted by words and phrases of the 1941 original.

↓ Music

↓ Text

↓ Recordings

↓ Description

← Previous: 6. Feliciter 

→ Next: 9. Denk aan mij 

Note: in 2023 we didn't perform 8. Gefahr 

Music

Brief

Text

Introductie

Titus krijgt steeds meer moeite met de nationaal-socialistische overheersing. Als de dagbladen voortaan verplicht worden om advertenties van de N.S.B. te plaatsen, is de maat vol. Titus schrijft een brief aan alle katholieke dagbladredacties, en brengt die persoonlijk rond. Als de bezetters daar achter komen, loopt het mis.

De Prior van het klooster waar Titus woonde, denkt er nog vaak aan terug.

 

Titus is becoming increasingly troubled by National Socialist rule. When the daily newspapers are obliged to carry N.S.B. advertisements, the limit is reached. Titus writes a letter to all Catholic newspaper editors and distributes it personally. When the occupying powers find out, things go wrong.

The Prior of the convent where Titus lived still thinks back on it often.

Brief

Hertaalde tekst, mei 2023

Uit het origineel, december 1941

Zeer Geachte heer,

Beste redactie

Nijmegen,
éénendertig december
negentienhonderdéénenveertig

Dit wordt een strenge brief.
Ik moet het jullie schrijven.
Ik voel als adviseur: dat is mijn plicht.
Geweten is voor ons
de wet om bij te blijven.
De waarheid is wat telt. Dát is ons recht.

Het den bisschop toekomt.
In geweten bindende beslissingen

Het Nederlandse Recht
dat de Katholieke Kerk
zich naar eigen beginselen richt.

Ons land is nu bezet,
Dat hebben we te pikken:
Wie wint, bepaalt de wet. Zo is het lot.
We staan al onder druk
hun rotzooi af te drukken.
Wie onze kranten leest, schaamt zich kapot!

Erkent de Kerk eerbiedig
de rechten van de bezettende macht.

Beweging.
Beginselen van de Katholieke Kerk
in strijd.

Nu wordt het dan verplicht
om ál hun troep te plaatsen.
Principes zijn voor hen geen argument
Ze willen zich de baas
van ons geweten maken.
Maar dat gaat echt te ver. Dat is de grens.

Hier kunnen de dagbladen niet toegeven.
Gebod van hun bisschop.

Lastgeving het opnemen
van de advertenties van de NSB
verplichtend stelt.

Dit beslist weigeren
het kan niet anders.

God spreekt het laatste woord
en loont den trouwen knecht.

Ze zeggen ons: ‘Verplicht!’
Maar ik zeg dan: ‘Verboden’!
Dus weiger ieder stuk. Zeg keihard: Nee!
En wat er ook van komt,
blijf trouw aan je geweten.
God spreekt het laatste woord, en niet de NSB.

Letter

Rephrased tekst, May 2023

From the original, December 1941

Highly Esteemed Sir,

Dear editors,

Nijmegen,
the thirty-first of December
nineteen hundred and forty-one

This will be a stern letter.
I have to write it to you.
I feel, as a counselor: this is my duty.
Conscience is for us
the law to keep up with.
Truth is what counts. That is our right.

It is the right of the bishop [to issue]
in conscience binding decisions

[It is] Dutch Law
that the Catholic Church
directs itself according to its own principles.

Our country is now occupied,
We have to accept that:
Whoever wins, determines the law. This is destiny.
We are already under pressure
To print their garbage.
Those who read our newspapers are ashamed!

Does the Church respectfully acknowledge
The rights of the occupying power.

Movement.
Principles of the Catholic Church
in conflict.

Now it becomes mandatory
to publish all their garbage.
Principles are not an argument for them,
they want to make themselves the masters
of our conscience.
But that is really going too far. That is the limit.

Here the newspapers cannot give in.
Commandment from their bishop.

Order to include
the advertisements of the NSB
makes obligatory.

[must] definitely refuse this
it cannot be otherwise.

God speaks the final word
And rewards the faithful servant.

They tell us, 'Mandatory!'
But then I say, 'Forbidden!'
So refuse every piece. Adamantly say, 'No!'
And whatever comes of it,
stay true to your conscience.
God speaks the final word, and not the NSB.

Recordings

 

Concert 4 October 2023, Titus Brandsma Memorial.
For words and translation, see above in this page or use button in the video itself.

 

Try-out 1 October 2023, Studentenkerk, text see above in this page.

 

Description

---

© Willibrord Huisman 1990-2024
Reacties? Vragen? Graag!
De webrubriek Brandsma
logeert op de website van
Willibrord Huisman
Ruimte die zorgt dat springen van boven goed uitkomt..